top of page

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi společností iprijimacky s.r.o., která je provozovatelem internetového obchodu a poskytovatelem služeb, a zákazníkem, a to prostřednictvím internetového obchodu na webové stránce umístněné na internetové adrese www.iprijimacky.cz.  

 

1) Obecná ustanovení a vymezení pojmů

1.1 Provozovatel internetového obchodu, poskytovatel služeb

www.iprijimacky.cz, s.r.o. (dále také jen iprijimacky)
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 354905/MSPH

Sídlo společnosti: Šlitrova 2005, 190 16 Praha
Tel.: +420 774 299 992
e-mail: info@iprijimacky.cz

IČ: 11819031

DIČ: CZ 11819031

Účet:
Banka: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: 5779532002/5500

IBAN: CZ3855000000005779532002

SWIFT: RZBCCZPP

 

Společnost iprijimacky při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává zákazníkovi výrobky nebo poskytuje služby.

Společnost iprijimacky není plátcem DPH.

1.2 Zákazník

Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

1.3 Platnost obchodních podmínek

Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4 Produkty společnosti iprijimacky

Popis jednotlivých produktů společnosti iprijimacky je uveden v internetovém obchodě na adrese www. iprijimacky.cz případně na dalších internetových adresách uvedených dále v těchto obchodních podmínkách.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb. Uvedené ceny jsou konečné, nezahrnují dopravu (týká se pouze produktů, nikoli služeb). Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost společnosti iprijimacky uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 

1.5 Informace k objednávce

Společnost iprijimacky poskytuje veškerá oznámení a informace týkající se objednávky zákazníkovi v elektronické podobě, a to prostřednictvím e-mailové zprávy. Společnost iprijimacky neodpovídá za případy, kdy k doručení odeslané e-mailové zprávy nedojde vinou provozovatele přenosové sítě či e-mailové schránky zákazníka.

2) Registrace zákazníka, objednávka produktů a uzavření smlouvy

2.1 Objednávka

Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • zákazníkovi (bližší informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde)

  • objednávaném zboží či službě (objednávaný produkt „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  • způsobu úhrady ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží 

(dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky společnosti iprijimacky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle zákazník společnosti iprijimacky kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou společností iprijimacky považovány za správné. Společnost iprijimacky neprodleně po obdržení objednávky potvrdí zákazníkovi její přijetí e-mailem na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce (dále jen „e-mailová adresa zákazníka“).

2.2 Uzavření smlouvy

Objednávka zákazníka je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služby.
Od tohoto momentu mezi společností iprijimacky a zákazníkem vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezena těmito obchodními podmínkami, příp. další smlouvou.

 

3) Cena a úhrada ceny produktů

3.1 Výše ceny produktů

Výši ceny produktů určuje společnost iprijimacky a zveřejňuje ji v internetovém obchodě na www.iprijimacky.cz/eshop.  Cena je platná ve výši zveřejněné k okamžiku objednávky. Společně s cenou je zákazník povinen zaplatit společnosti iprijimacky také případné náklady spojené s odesláním zboží ve smluvené výši ve smyslu odstavce 4.3 těchto Obchodních podmínek. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Společnost iprijimacky je oprávněna odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že v eshopu byla chybně uvedena cena produktu, která byla zjevně nepřiměřená hodnotě produktu, a zákazník produkt nakoupil za tuto nepřiměřenou cenu.

 

3.2 Den a způsob úhrady

Nestanoví-li tyto obchodní podmínky nebo není-li na stránce konkrétního produktu stanoveno jinak, pak platbu za objednávku (za zboží či službu a případné náklady spojené s dodáním zboží) lze uhradit následovně:

a)Platba převodem - je nezbytné, aby zákazník při zadání příkazu k úhradě správně vyplnil i variabilní symbol platby, který obdrží spolu s ostatními platební údaji v e-mailové zprávě od společnosti iprijimacky. Za den úhrady je považován den, v němž je připsána příslušná částka pod správným variabilním symbolem na bankovní účet společnosti iprijimacky.

b) Platba online platební kartou – po dokončení objednávky je zákazník přesměrován na platební bránu společnosti GoPay. Za den úhrady je považován den, kdy úspěšně proběhne autorizace platby (zpravidla ihned po zaplacení).

 

3.3 Povinnost zákazníka uhradit objednaný produkt

Cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy, nejpozději však do zahájení poskytování objednané služby.

4) Doručení objednaných produktů

4.1 Online produkty

Online produkty jsou považovány za doručené zasláním přihlašovacích údajů (heslo, kód) do příslušné online aplikace na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem při registraci.

V případě, že zákazník využije přihlašovací údaje a přistoupí jejich prostřednictvím k zakoupenému online produktu dříve než po uplynutí čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odstavce 5.3 Obchodních podmínek, vyjadřuje tím výslovný souhlas s tím, že společnost iprijimacky započala s plněním dle této smlouvy před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy, což bude mít ve smyslu ustanovení § 1837, písm. l) občanského zákoníku za následek nemožnost uplatnit odstoupení od smlouvy po takovém zahájení plnění.

4.2 Služby

Informace a materiály spojené se službami objednanými prostřednictvím internetového obchodu na www.iprijimacky.cz/eshop.   zasílá společnost iprijimacky na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem při registraci.

V případě, že zákazník při objednávce zvolil termín plnění objednávané služby dříve než po uplynutí čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odstavce 5.3. Obchodních podmínek, vyjadřuje tím výslovný souhlas s tím, aby společnost iprijimacky započala s plněním dle této smlouvy před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy, což bude mít ve smyslu ustanovení § 1837, písm. a) občanského zákoníku za následek nemožnost uplatnit odstoupení od smlouvy po takovém zahájení plnění.

4.3 Zboží

Zboží zasílá společnost iprijimacky nejpozději však do pěti pracovních dní po jeho zaplacení zákazníkem nebo v případě platby na dobírku ve stejné lhůtě od potvrzení objednávky na adresu uvedenou zákazníkem při objednání prostřednictvím zvolené dopravní společnosti.

5) Změna, zrušení a storno objednávky

5.1 Změna objednávky

Objednávku nelze po jejím odeslání měnit. Zákazník ji však může zrušit (viz bod 5.2) a učinit novou objednávku.

5.2 Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Zákazník je oprávněn objednávku zrušit kdykoliv před uhrazením ceny objednaného produktu.

5.3 Odstoupení od smlouvy zákazníkem

Zákazník má ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu s výjimkou:

  • produktu společnosti iprijimacky, který spočívá v poskytování služby (včetně online produktů), jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem zákazníka započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění (termín zahájení poskytování služby je u takového produktu výslovně uveden nebo je závislý přímo na úkonu zákazníka),

  • produktu společnosti iprijimacky upraveného podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu,

  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Zákazník má právo od smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, u služby od uzavření smlouvy. V této lhůtě musí být oznámení o odstoupení od smlouvy společnosti iprijimacky odesláno. Odstoupení od smlouvy může zákazník zaslat také na adresu provozovny společnosti iprijimacky či na adresu elektronické pošty společnosti iprijimacky info@ iprijimacky.cz.
V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být společnosti iprijimacky vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží společnosti iprijimacky.
Odstoupí-li zákazník od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a společnost iprijimacky s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začala před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí zákazník společnosti iprijimacky poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

5.4 Zrušení objednávky ze strany společnosti iprijimacky

Společnost iprijimacky je oprávněna zrušit objednávku zákazníka, resp. odstoupit od smlouvy, pokud splnění smlouvy není z objektivních důvodů (např. v důsledku epidemiologické situace, nemoce lektora ap.) možné za stejných podmínek, za nichž byla objednávka učiněna. 

5.5 Postup vrácení peněz při odstoupení nebo zrušení smlouvy
V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 5.2 nebo zrušení dle odstavce 5.3 těchto Obchodních podmínek vrátí společnost iprijimacky peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy zákazníkem. V případě zrušení objednávky ze strany společnosti iprijimacky vrátí společnost zákazníkovi uhrazenou částku v plné (v příp. částečného plnění v poměrné) výši v co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 14 dnů od zrušení objednávky.

 

6) Reklamace a reklamační řád – práva z vadného plnění

6.1 Reklamační řád

Reklamační řád stanoví pro zákazníka postup v případě, že přes veškerou snahu společnosti iprijimacky o zajištění vysoké kvality poskytovaných produktů vznikne na straně zákazníka důvod k uplatnění odpovědnosti z vadného plnění. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

V případě odstoupení od smlouvy vrátí společnost iprijimacky zákazníkovi uhrazenou cenu produktu v souladu s odstavcem 5.5 těchto Obchodních podmínek.

7) Autorská práva

Zákazník je povinen při nakládání s veškerými produkty společnosti iprijimacky dodržovat zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zákazník zejména není oprávněn v rozporu s autorským zákonem půjčovat, kopírovat, kopie dále prodávat ani jiným způsobem šířit žádný z produktů a dalších poskytnutých materiálů společnosti iprijimacky. Porušením ustanovení autorského zákona se zákazník vystavuje nebezpečí vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení ze strany společnosti iprijimacky.

8) Závěrečná ustanovení

8.1 Platnost a závaznost Obchodních podmínek

Tyto Obchodní podmínky se vztahují na veškeré smluvní vztahy ohledně dodávky zboží a poskytování služeb zákazníka a společnosti iprijimacky.

8.2    Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Pokud se zákazník domnívá, že společnost iprijimacky porušila své povinnosti z uzavřené smlouvy, sdělí svoji stížnost na e-mailovou adresu info@iprijimacky.cz.
V případě, že i přes vzájemnou snahu Zákazníka a společnosti iprijimacky nedojde k dohodě na vyřešení sporné záležitosti, je Zákazník na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce.

8.3 Souhlas a vázanost zákazníka těmito obchodními podmínkami

Zákazník zaškrtnutím v objednávce potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

bottom of page